Skip to the main content

Verslag algemene ledenvergadering 1 september 2022

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NRBC “DE SCHRANDERE VOS”
gehouden op donderdag 1 september 2022 in de Prof. Dr. Leo Kannerschool te Oegstgeest

Aanwezig: 40 leden; afwezig met bericht: 21; afwezig zonder bericht: 3

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Dik Kok opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 40 leden aanwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
– De Belastingdienst heeft aan De Schrandere Vos een btw-vrijstelling voor kleine ondernemers toegekend voor drie jaar ingaande 1 januari 2022 (KOR-regeling).

3. Verslag van de ALV van 2 september 2021
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2 september 2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

4. Wedstrijdkalender
Jan Schreurs licht de wedstrijdkalender toe. Er is een goed gevuld programma. Marijke van Leenen mist de rozendrive. Jan antwoordt dat tijdens de lustrumviering op 17 september a.s. een rozendrive zal worden gespeeld. Later dit jaar zal worden bekeken of ook een rozendrive kan worden georganiseerd, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. Dit hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dit zou een goede gelegenheid zijn om nieuwe leden te werven. De laatste paar jaar is het aantal leden licht teruggelopen. De wedstrijdkalender staat ook op onze website.

5. Jaarverslag 2021-2022
Het jaarverslag 2021-2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Het afgelopen jaar is vanwege corona minder gebridged dan in andere jaren. Het draaiboek ligt klaar voor het geval er weer beperkingen komen door corona.

6. Financieel jaarverslag 2021-2022 en toelichting
John Sorensen geeft een korte toelichting op de cijfers. De grootste posten zijn de zaalhuur en het lidmaatschap van de NBB. Peter van den Bosch vraagt of het bestuur verwacht dat de zaalhuur verder zal stijgen. John antwoordt dat dit niet goed is te overzien.

7. Verslag van de kascommissie, décharge penningmeester, dank aan commissie en benoeming nieuwe kascommissie
Louise Tromp en Anton de Witte hebben de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden. Louise leest het verslag van de kascommissie voor. De conclusie is dat de in de balans en de jaarrekening gepresenteerde cijfers een getrouwe weergave zijn van de financiële situatie van de vereniging.
Gevraagd wordt of de reservering voor vervanging van de bridgemates voldoende is om alle bridgemates te vervangen. Han Jansen antwoordt bevestigend. Het financieel verslag wordt vastgesteld. De penningmeester en het bestuur worden bedankt en gedechargeerd. Applaus vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden. De kascommissie voor het clubjaar 2022-2023 bestaat Anton de Witte en Henk den Hartog. Peter van den Bosch is reservelid.

8. Begroting en vaststelling contributie 2022-2023
De begroting wordt goedgekeurd. De contributie blijft gelijk, te weten voor enkel leden €100 en voor dubbel leden €91. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werkzaamheden. Josine Burgerjon vraagt waarom De Schrandere Vos tot eind mei doorgaat en niet eerder stopt. Bernardine Jansen antwoordt dat De Schrandere Vos geen zomerdrives organiseert. Eerder stoppen zou betekenen dat de periode dat niet gespeeld wordt te lang wordt. Om de kosten van de hogere inkoopkosten te dekken, stijgen de verkoopprijzen van drankjes per heden: koffie, thee en frisdrank wordt €1,50 en wijn €2,00. De contributie wordt niet verhoogd. Elk jaar wordt in de begroting een bedrag van €1.000,- opgenomen voor het volgende lustrum. Voor het komende lustrum op 17 september a.s. staat op de balans een bedrag van €5.000,- gereserveerd.

9. Samenstelling van het bestuur en van de diverse commissies in het seizoen 2021-2022

Samenstelling commissies
Feestcommissie
Louise Tromp en Dee Wessels Boer (hapjes/drankjes) en Truusje Verseput samen met Marianne Addink (cadeaus drives).
Technische commissie
Jan Schreurs, Bernardine Jansen en Simon van der Sluijs.
Kascommissie
Anton de Witte en Henk den Hartog. Peter van den Bosch is reservelid.
Continuïteitscommissie (bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden)
Marijke van Leenen en Simon van der Sluis.
Catering
Maya Hinnen en Han Jansen.
Maya Hinnen is bereid om de taak van Pierre en Carola Bourgeois over te nemen wat betreft de inkoop van dranken.
Lief en leed
Ada van Draanen.
Bardienst
Maya Hinnen.

Samenstelling bestuur
Han Jansen en Jan Schreurs zijn aftredend. Beiden stellen zich voor drie jaar herkiesbaar. Zij worden herbenoemd. Applaus vanuit de zaal.

10. Lustrumviering
Op 25 augustus 2021 bestond De Schrandere Vos 35 jaar.
Vanwege corona kon het lustrum vorig jaar niet worden gevierd. Dit zal nu gebeuren op zaterdag 17 september a.s. Om 14.00 uur wordt in het koetshuis gestart met de rozendrive. Binnenlopen tussen 13.30 uur en 13.45 uur. Daarna is er een buffet in het kasteel. Geadviseerd wordt om – afhankelijk van de weersvoorspelling – een paraplu mee te brengen.

11. Rondvraag
– Elly Warnaar vraagt hoeveel rondes er dit jaar per avond zullen worden gespeeld. Geantwoord wordt dat normaal 6 ronden per avond worden gespeeld. In de wintermaanden worden 5 ronden per avond gespeeld.
– Sven Warnaar vraagt naar de mogelijkheden om materialen over te nemen van de Warmonder Bridge Club. Zijn er nog leden van de Warmonder Bridge Club die lid willen worden van De Schrandere Vos? Geantwoord wordt dat enkele leden van de Warmonder Bridge Club in het vorige seizoen lid zijn geworden van De Schrandere Vos. Wat betreft de overname van materialen antwoordt Marijke van Leenen dat dit is afgehandeld, er zijn geen materialen meer beschikbaar.

12. Sluiting
Han en Bernardine Jansen zijn in het seizoen 2021-2022 clubkampioen geworden. De voorzitter reikt aan hen een oorkonde, bos bloemen en een fles wijn uit.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.30 uur, waarna wordt gebridged.

02-09-2022/rb

Andere artikelen

Afmelden en invallerslijst

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

24/02/2023 - Rita Buis

Zondag bridge in Denksportcentrum Teylingen

De dagen worden donkerder, het weer wordt slechter, de zondagen worden saaier. Vanaf 16 oktober...

15/10/2022 - Rita Buis

Wedstrijdkalender 2022-2023 (update)

Wedstrijdkalender De Schrandere Vos 2022-2023 (versie 01-08-2022) Datum ...

13/08/2022 - Rita Buis